Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Szilvia nevű látogatóinkat!
2019. november 13.
Hírek >> Aktuális hírek
ArchívumF E L H Í V Á S

Hajdúnánás Városi Önkormányzat – miután a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatáról döntött – a 122/2012 (III. 7.) számú Képviselő-testületi Határozattal jóváhagyta a város településfejlesztési koncepcióját, amely a http://www.archiv.hajdunanas.hu/koncepcio.pdf link alatt megtekinthető.

A településfejlesztési koncepció „a fejlesztés összehangolt magvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozni, a teljes közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakulását tartalmazza.”

A dokumentum elfogadását követően megkezdődött a településrendezési eszközök közül a településszerkezeti terv ezzel párhuzamosan a szabályozási tervek és a helyi építési szabályzat felülvizsgálata.
A felülvizsgálat akkor lesz eredményes, ha ebben az érdekelt lakosság tevékenyen részt vesz, hiszen olyan döntések előkészítéséről van szó, melyekben – lényegileg – a helyi lakosság, vállalkozások, valamint a városban ingatlan tulajdonnal rendelkezők mindegyike érdekeltnek tekinthető.


Tovább

Felhívás közadakozásra!

Kedves Hajdúnánásiak!

Nyolcvanöt esztendeje annak, hogy elődeink méltó köztéri szoborral állítottak emléket az I. világháború 633 hősi halottjának, akiknek sírja a nagyvilág lett. A harcterekről csak emlékük térhetett haza, így jelképes sírjuk ez az emlékmű lett.

            A Hősök Szobra azonban nem csupán azoknak állít emléket, akik legszentebb kincsüket áldozták e hazáért, hanem egyben hajdú történelmünk bronzba öntött szimbóluma is. Ezt testesíti meg a Bocskai korabeli öltözetben álló öreg hajdú, aki a szabadság lobogóját kezében tartva lelkesíti az előtte álló fiatal utódot, akinek alakja azt jelképezi, hogy a késő unoka hű maradt ősei erényeihez.

            Ezt a páratlanul gazdag gondolatvilágú műalkotást Kalotai Ottó szobrászművész formálta szoborrá, s felállításának költségeit közadakozásból teremtették elő. Voltak, akik búzát adományoztak, mások pénzben rótták le kötelességüket. Az avatási ünnepség zokogó, hangosan síró közönség előtt 1927. október 16-án zajlott, s a szobor teljes költsége negyven vagon búza árát tette ki.

            Az eltelt nyolc évtized megviselte a műalkotást, melynek hibái miatt annak összeroskadásától is tartani lehet. A Kossuth szoborhoz hasonlóan ránk hárul tehát a feladat, hogy méltó állapotban hagyhassuk meg mi is utódainknak. Éppen ezért városunk képviselő-testülete a 2012. március 29-ei ülésén e felelősséget átérezve a műalkotás felújításáról határozott.

            Ennek költsége a talapzattól a szoborig 9 millió forintot tesz ki, amely most csupán másfél vagon búzának az árával lenne egyenlő, ám amint eleink, mi sem rendelkezünk ehhez elegendő anyagi erővel.

            Felhívjuk ezért a város nemes lelkű, ősei áldozataira emlékező lakosságát, hogy ki-ki anyagi erejéhez mérten járuljon hozzá a költségekhez, melyhez minisztériumi támogatást és önkormányzati önerőt egyaránt igénybe fogunk venni.

            A támogatók nevét megörökítjük, s az újraavatáskor az Összetartozás Emléknapján elhelyezzük majd a szobor talapzatában. Ezen túlmenően emléklapot is készíttetünk, rajta az 1926-ban készült emlékmű-terv festői változatával.


Tovább

Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről 2012. évtől

Tisztelt Adózó!

 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft erejéig illeti meg a mentesség.

A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:


Tovább

Tájékoztatás a méltányosságból folyósított ápolási díjjal kapcsolatban

Az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 41. § (1) bekezdése értelmében ápolási díjra alanyi jogon jogosult a hozzátartozó - egyéb feltételek fennállása mellett -, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyosan fogyatékos, vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

A megállapított ápolási díjak költségeit 75 %-ban a központi költségvetés fedezi.

Az Szt. 43/B. § (1) bekezdése értelmében pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete – rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. évét betöltött, tartósan beteg személy ápolását végzi.

Ebben az esetben az ezzel kapcsolatos költségek teljes egészében az önkormányzatokat terhelik.


Tovább

Tisztelt Lakosság!

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a természeti katasztrófák közül a legtöbb gondot a településeknek a belvíz és az árvíz, valamint az azokra való felkészülés okoz.

Legtöbbször nem katasztrófáról beszélünk, de az említett veszélyforrások nagy anyagi károkat okozhatnak, ha időben nem védekezünk és a megelőzésre nem fordítunk elég nagy hangsúlyt.

Kitelepítésre ritkán kerül sor, de az irányadó magatartási formákat mindenkinek ismerni kell és szükség esetén alkalmazni is. Tudni kell a riasztási jeleket, ismerni kell a településekről kivezető útvonalat egy-egy adott veszélyhelyzetben.

Mi a lakosság feladata árvíz idején?


Tovább

H I R D E T M É N Y 

A Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló

6/2012. (II. 29.)
Önkormányzati Rendeletét

K I H I R D E T E M !

Az önkormányzati rendelet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzőjének irodájában (emelet 17. szoba), valamint a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben hivatalos idő alatt megtekinthető.

Hajdúnánás, 2012. február 29.

 

                                                                                                      Dr. Kiss Imre
                                                                                                            jegyző

A rendelet megtekintéseTalajterhelési díj

Tisztelt Lakosság!

 Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (39) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi 120,-Ft/m3 helyett 1.200,-Ft/m3 összegben határozza meg.

A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.

Hajdúnánás "érzékeny" besorolású terület, így a fizetendő összeg 1,5-ös szorzóval számítandó. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1.800,- forint talajterhelési díjat kell majd fizetni.


Tovább

Tájékoztatás szociális ellátások változásaival kapcsolatban

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény január 1-jén hatályba lépő, lakosságot leginkább érintő változásaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom:

A foglalkoztatást-helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély folyósítását érintő változások (Szt. 33-37/C. §):

 • 2012. január 1-jétől meg kell szüntetni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát annak a személynek, aki a támogatás megállapítását megelőző egy évre vonatkozóan nem tud igazolni legalább 30 nap időtartamú munkaviszonyt, közfoglalkoztatásban, vagy munkaügyi központ által szervezett képzésben való részvételt, illetve közérdekű önkéntes munkavégzést.
 • A foglalkoztatást-helyettesítő támogatás összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-áról (28.500 Ft) annak 80%-ára, havi 22.800 forintra csökken. Az alacsonyabb összegű ellátást 2012. február hónapjától kapják a jogosultak.
 • Rendszeres szociális segély vonatkozásában pedig változott annak maximum összege, januártól 42.326 Ft lehet (a családban élők jövedelmét erre az összegre lehet kiegészíteni). Abban az esetben azonban, ha a kérelmező családjában a rendszeres szociális segélyre jogosult családtag mellett foglalkoztatást-helyettesítő támogatásra jogosult személy is él, akkor a segély összege maximum 19.526 forint lehet.
 • A rendszeres szociális segélyre való jogosultságra vonatkozó változás továbbá, hogy míg korábban a segélyre jogosító korhatár 55 év volt, addig január 1-jétől ez a korhatár a kérelmezőre vonatkozó nyugdíjkorhatárt megelőző öt évre módosult. Amennyiben a jogosult még nem töltötte be ezt az életkort, abban az esetben a jogosultság felülvizsgálata során foglalkoztatást-helyettesítő támogatás folyósításáról kell intézkedni, - amennyiben annak feltételei fennállnak.
 • Tájékoztatjuk az aktív korúak ellátásában részesülő személyeket, hogy a támogatásra való jogosultságuk felülvizsgálatára 2012. március 31-ig kerül sor, mellyel kapcsolatban kérjük segítő közreműködésüket.

A lakásfenntartási támogatást érintő jogszabályváltozás: (Szt. 38-39. §)


Tovább

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 2011. CCIX. Tv. 76.§ 1) bek. b, pontjának megfelelően a közüzemi ivóvíz- és csatornadíj 2012. január 1-jétől az alábbiak szerint változnak:

 • ivóvíz-szolgáltatás: 205,-Ft/m3
 • csatornahasználati díj: 174,- Ft/m3

A 83/2011. (XII. 29.) NFM Rendelet 20.§-a szerint a távhőszolgáltatási díjak 2012. január 1-jétől a következők szerint változnak:

 • fűtési hődíj: 3.881Ft/GJ,
 • használati melegvíz vízfelmelegítési díj: 3.881Ft/GJ,
 • fűtési alapdíj: 8.056,- Ft/kW, év,
 • használati melegvíz alapdíj: 41.88,- Ft/m2, év.

Az árak nettó értéken vannak meghatározva.

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft.

TájékoztatóÚjabb munkahelyek a megváltozott munkaképességűek számára címmel tartott sajtótájékoztatót Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára valamint Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere 2011. november 8-án a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban.


  A sajtótájékoztatóra a Kézmű Nonprofit Kft. 600 főre tervezett hajdúnánási munkahelyteremtő beruházás keretében létrehozott konfekcióüzemének ünnepélyes átadása előtt került sor. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalatának hajdúnánási varrodájában elsősorban ruházati termékeket készítenek neves női konfekciók számára, de végeznek munkát az IKEÁ-nak is. Az új hajdúnánási varrodában jelenleg közel 200 főt foglalkoztatnak, év végére a két üzemben 400 fő lesz a létszám. 2013 közepére a Kézmű összesen 600 főt foglalkoztat majd Hajdúnánáson, s ezzel a térség egyik legjelentősebb munkaadójává lép elő.


Tovább
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     
21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     
31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     
41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     
61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     
71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     
81     82     83     84